Synpunkter

Synpunkter & Klagomål                                                         

Har du blivit dåligt bemött eller fått dålig service?
Är det något du vill klaga på?
Har du idéer om vad som kan göras bättre?
Det är värdefullt för oss att få ta del av dina synpunkter och
klagomål.
Vi anser att alla synpunkter ger oss möjlighet att
förbättra verksamheten
Alla klagomål tas på allvar och hanteras utan dröjsmål
Vårt mål är att lösa problemen där de uppstår

Vilka är dina synpunkter/klagomål?
Ring oss eller be att få vår synpunkts- och klagomålsblankett
Resultat från kundenkät 2014
Vi skickade i slutet av augusti ut en enkät till våra kunder och fick svar från 70%
Vi ställde fyra frågor om den vård och omsorg vi erbjuder och två frågor om de matlådor vi levererar.
Så här såg resultatet ut!
Vård och omsorg
92%    Instämde helt/till stor del att man får den hjälp som är beviljad.
94,5% Instämde helt/till stor del att man är nöjda med på vilket sätt hjälpen utförs.
94,5% Instämde helt/till stor del att man är nöjd med personalens bemötande.
92%    Instämde helt/till stor del att man är trygg med den hjälp man erhåller.
Matlådor

Åtta stycken som får matlådor levererade besvarade dessa frågor.
Sex av sju ansåg att matlådorna var av god kvalité. En avstod att svara på denna fråga.
Sju av åtta ansåg att portionerna var lagom stora och en person ansåg dem vara för stora.